O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego utworzona została w 2016 r. przez radcę prawnego Zbrzeźnego Mariusza wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GD/GD/2953.

Głównym celem jaki stawia sobie Kancelaria jest zapewnienie fachowej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym jak i innym jednostkom organizacyjnym. Wszystkie podmioty poszukujące ochrony prawnej winny jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki zlecić prowadzenie swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, aby zapewnić sobie możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych środków prawnych, co z kolei pozwoli dokonać niezbędnych czynności w celu jak najlepszego i najszybszego załatwienia sprawy. Polski porządek prawny jest stosunkowo skomplikowany, a tym samym bez specjalistycznej wiedzy można często nie zdawać sobie sprawy z przysługujących uprawnień. Zdarzają się sytuacje, że nieskorzystanie z pomocy prawnej pociąga za sobą nieodwracalne skutki prawne, w tym także majątkowe.

Osoby, które wykonują zawód radcy prawnego, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.)  obowiązane są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, co umożliwia swobodną współpracę z klientem, który ma przez to gwarancję, że wszystkie informacje przekazane jego pełnomocnikowi nie zostaną przez niego ujawnione. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny – profesjonalne doradztwo

W wielu codziennych sytuacjach dotyczących zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych, niezbędna okazuje się fachowa wiedza prawnicza, biegłość w śledzeniu bieżących zmian legislacyjnych oraz umiejętna interpretacja nowych przepisów. Wszystkie te atrybuty posiadają radcy prawni, którzy świadczą swoje usługi klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom oraz innym jednostkom organizacyjnym. Kancelaria radcy prawnego to miejsce, w którym klient dowie się, w jaki sposób prawo go chroni, do czego go zobowiązuje i jakie daje możliwości w przypadku, gdy jego egzekwowanie na drodze urzędowej staje się koniecznością. Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Zbrzeźny (Starogard Gdański, ul. Rynek 38) to miejsce, w którym:

  • radca prawny w profesjonalny sposób zajmie się sytuacją prawną Państwa firmy, doradzając m.in. najkorzystniejszy wybór osobowości prawnej, dopilnowując poprawności wszelkich dokumentów i umów wewnętrznych czy zapisów w kontraktach zawieranych z kontrahentami,
  • radca prawny w fachowy sposób zajmie się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz wesprze Klientów w postępowaniach odszkodowawczych. Klienci kancelarii mogą też liczyć na reprezentowanie ich interesów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.


Kancelaria Radcy Prawnego r. pr. Zbrzeźny Mariusz
tel. kom. 570 103 503
ul. Rynek 38, 83-200 Starogard Gdański
BZWBK 51 1090 2620 0000 0001 3297 9466
REGON 364839367 NIP 739-352-86-34
e-mail: kancelaria@kancelaria-zbrzezny.pl

Oferta kancelarii

Zakres usług Kancelarii obejmuje szeroko rozumiane świadczenie pomocy prawnej, mającej na celu ochronę interesów podmiotów na rzecz których jest wykonywana, które polega w szczególności na:
– udzielaniu porad i konsultacji prawnych;
– sporządzaniu opinii prawnych;
– opracowywaniu projektów aktów prawnych;
– występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Prawo cywilne:
– prawo rzeczowe;
– zobowiązania;
– ochrona własności, posiadanie, zasiedzenie (także służebności, przesył);
– sporządzanie projektów, opiniowanie umów (sprzedaż, dzieło, zlecenie, najem, dzierżawa, leasing, poręczenie, pożyczka, dożywocie i inne);
– odszkodowania i zadośćuczynienia;
– naruszenie dóbr osobistych;
– prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
– zastępowanie klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
– rozwód;
– separacja;
– podział majątku wspólnego;
– obowiązek alimentacyjny;
– ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
– władza rodzicielska (przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie)
– ustalenie kontaktów z dzieckiem;
– ustanowienie rozdzielności majątkowej;

Prawo karne:
– dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym;
– reprezentowanie klienta w postępowaniu przygotowawczym, sądowym w tym także przed Sądem Najwyższym (pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego);
– subsydiarny akt oskarżenia;

Prawo pracy:
– odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z tytułu uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, wypowiedzenia umowy terminowej, naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, niewydanie w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy;
– odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
– wnioski o sprostowanie świadectw pracy;
– ustalenie istnienia stosunku pracy;
– mobbing, dyskryminacja;
– zakaz konkurencji;
– odwołania od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, innych świadczeń w sprawach należących do właściwości ZUS;
– reprezentowanie klienta przed ZUS oraz przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych;

Prawo administracyjne:
– sporządzaniu podań i innych pism w postępowaniu administracyjnym;
– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych nieostatecznych;
– sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje ostateczne organów administracji publicznej;
– sporządzenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
– reprezentowanie klienta przed wszelkimi organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi w administracji;

Praw konstytucyjne:
– sporządzenie skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 Konstytucji do Trybunału Konstytucyjnego;

Powyższy katalog świadczonych usług nie ma charakteru zamkniętego, stanowi jedynie ich przykładowe wyliczenie.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie z klientem, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego lub nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usług, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, ale także dostosowane jest również do sytuacji majątkowej poszukującego pomocy, gdyż zawód radcy prawnego będący zawodem zaufania publicznego ma na celu także kształtowanie świadomości prawnej w społeczeństwie.

Możliwe wynagrodzenia:
1) ryczałtowe jednorazowe wynagrodzenie – za całość postępowania w danej instancji, jednorazową opinię prawną, poradę prawną lub inną usługę;
2) ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne – przy stałej obsłudze prawnej;
3) stawka godzinowa – za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Stawki minimalne za czynności radców prawnych określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804).

Uwagę należy zwrócić, że postępowanie cywilne, karne jak i sądowoadministracyjne przewiduje możliwość zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od strony przeciwnej po uzyskaniu korzystnego wyniku sprawy, co pozwala na odzyskanie poniesionego wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika w całości lub w części.

Osoba fizyczna, może domagać się ustanowienia pełnomocnika z urzędu, jeżeli nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby prawne muszą wykazać w takim celu, że nie mają dostatecznych środków na poniesienie takich kosztów.

Kontakt